testing/phosh-osk-stub: upgrade to 0.31.0

Merged Krassy Boykinov requested to merge chereskata/aports:phosh-osk-stub into master

Merge request reports