testing/kopia: upgrade to 0.10.3

Merged Michał Polański requested to merge mpolanski/aports:kopia into master

Merge request reports