Skip to content

testing/gpg-tui: upgrade to 0.5.0

Michał Polański requested to merge mpolanski/aports:gpg-tui-0.5.0 into master

Merge request reports