Skip to content

community/lua5.4: new aport

Leo requested to merge Leo/aports:lua5.4 into master

Main:

 • lua-augeas
 • lua-b64
 • lua-bit32
 • lua-cjson
 • lua-cmsgpack
 • lua-cqueues
 • lua-curl
 • lua-dbi
 • lua-discount
 • lua-expat
 • lua-feedparser
 • lua-file-magic
 • lua-filesize
 • lua-filesystem
 • lua-gversion
 • lua-hashids
 • lua-iconv
 • lua-inspect
 • lua-json4
 • lua-ldap (Unsupported)
 • lua-ldbus (Unsupported)
 • lua-luaxml (No distfiles)
 • lua-lub
 • lua-lustache
 • lua-lxc
 • lua-lyaml
 • lua-lzlib
 • lua-lzmq
 • lua-maxminddb
 • lua-md5
 • lua-microlight
 • lua-mosquitto
 • lua-mqtt-publish
 • lua-openrc
 • lua-optarg
 • lua-ossl
 • lua-pc
 • lua-penlight
 • lua-posix
 • lua-posixtz
 • lua-pty
 • lua-rex
 • lua-sec
 • lua-socket
 • lua-sql
 • lua-sqlite
 • lua-stdlib-debug
 • lua-stdlib-normalize
 • lua-stdlib
 • lua-stringy
 • lua-struct
 • lua-unit

Community:

 • lua-bitop
 • lua-cqueues-pushy
 • lua-fun
 • lua-hiredis
 • lua-lgi (Upstream experimental support)
Edited by Leo

Merge request reports