Skip to content

testing/borgmatic: upgrade to 1.5.10

Michał Polański requested to merge mpolanski/aports:borgmatic-1.5.10 into master

Merge request reports